การเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งศาสตราจารย์วุฒิคุณต่างชาติ

ด้วยศูนย์กิจการนานาชาติได้รับอนุมัติแนวทางและขั้นตอนการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งศาสตราจารย์ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณต่างชาติ และะการสนับสนุนงบประมาณจากสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ในการนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติจึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางและขั้นตอนการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งศาสตราจารย์ และ/หรือผู้เชี่ยวชาญวุฒิคุณต่างชาติ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่