ทุน Franco-Thai Scholarship Program

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำปรเทศไทยว่ารัฐบาลฝรั่่งเศสได้เปิดรับสมัครทุน Franco-Thai Scholarship Program ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนในระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศส โดยทุนดังกล่าวเป็นทุนที่จัดสรรให้แก่นักศึกษาไทยที่มีอายุตำกว่า 35 ปี  (นับถึงวันที่ 1 กันยายน 2563) เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาใดก็ได้ในสถานบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส โดยรัฐบาลฝรั่งเศสจะคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวนปีละประมาณ 20-25 คน นักศึกษา มทส. หรือผู้สนใจต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ www.francothai-science.com/scholarships

 

cr: Photo : https://www.francothai-science.com/scholarships/home.php?t_id=1109000001