นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

ในระหว่างวันที่ 2-4 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาจำนวน 13 คนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก Fuzhou University เพื่อศึกษาในหลักสูตร Logistics Engineering and Management เป็นระยะเวลา 1 ปี ทาง Fuzhou University รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทและโรงงานด้าน Smart Logistics และได้ส่งภาพบรรยากาศในชั้นเรียนของนักศึกษามาให้ ซึ่งจะเห็นว่า นักศึกษาได้มีการนำเสนองานของตนเองในชั้นเรียนด้วย นอกจากการเรียนด้าน Logistics แล้ว นักศึกษายังได้รับการสอนภาษาจีนระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกัน ::: ภาพข่าว :::

cr:  sut academic affairs and internationalisation


 

จากการที่คณะผู้แทนจาก Fuzhou University ซึ่งเป็นหน่วยงานคู่ความร่วมมือกับ มทส. ได้เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. เพื่อรับทุนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง (Logistics Engineering) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ Fuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ประกาศผลการคัดเลือก มีนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 13 คน ได้รับทุนเข้าศึกษา ในการนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน รายชื่อดังนี้

1 นางสาวกวิสรา น้อยประดิษฐ
2 นางสาวมานิตา จำรัส
3 นางสาวญาณิน พละชัย
4 นางสาวสุภารัตน์ ค้างสันเทียะ
5 นางสาวณัชยา สายมายา
6 นางสาวณิชชาภัทร อาภาวศินสุข
7 นายภาคภูมิ ประชญาภูมิวงศ์
8 นางสาวณัฐชรี รินสถิตนนท์
9 นายสรวิชญ์ หรดี
10 นางสาวปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง
11 นางสาวแพรวพรรณ ฉิมกลาง
12 นางสาววิไลวรรณ ราชวงษา
13 นายคุณากร เพ็ชรรัตน์

นักศึกษา มทส. 13 คนรับทุนศึกษาต่อ ณ Fuzhou University

จากการที่คณะผู้แทนจาก Fuzhou University ซึ่งเป็นหน่วยงานคู่ความร่วมมือกับ มทส. ได้เดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษา มทส. เพื่อรับทุนการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมขนส่ง (Logistics Engineering) เป็นระยะเวลา 1 ปี ณ Fuzhou University สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ได้ประกาศผลการคัดเลือก มีนักศึกษาจากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์จำนวน 13 คน ได้รับทุนเข้าศึกษา ในการนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุน รายชื่อดังนี้

1 นางสาวกวิสรา น้อยประดิษฐ
2 นางสาวมานิตา จำรัส
3 นางสาวญาณิน พละชัย
4 นางสาวสุภารัตน์ ค้างสันเทียะ
5 นางสาวณัชยา สายมายา
6 นางสาวณิชชาภัทร อาภาวศินสุข
7 นายภาคภูมิ ประชญาภูมิวงศ์
8 นางสาวณัฐชรี รินสถิตนนท์
9 นายสรวิชญ์ หรดี
10 นางสาวปิยกาญจน์ พูนเกิดมะเริง
11 นางสาวแพรวพรรณ ฉิมกลาง
12 นางสาววิไลวรรณ ราชวงษา
13 นายคุณากร เพ็ชรรัตน์