ประชาสัมพันธ์การจัดหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ Annual International Training Course: AITC 2019