มทส. เข้าร่วม Global Problem-Based Learning (gPBL) 2018 ที่ญี่ปุ่น

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำทีมผู้บริหาร มทส. ร่วมกิจกรรมและรับฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในงาน Global Problem-Based Learning (gPBL) 2018 ที่ Shibaura Institute of Technology (SIT) ประเทศญี่ปุ่น

gPBL เป็นค่ายวิชาการที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ และการทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น

gPBL 2018 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-15 ธ.ค. 2561 รวมทั้งสิ้น 11 วัน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบดวย นศ. ชาวญี่ปุ่น 40 คน และ นศ. ต่างชาติ 40 คน โดยมี นศ. มทส. เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 4 คน

การเข้าร่วมกิจกรรม gPBL 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาความเป็นสากลและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาทั้ง 2 แห่ง  ::: ภาพข่าว :::

ผู้บริหาร มทส. ที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล (ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ) คณบดี สววศ. (รศ. รอ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์) คณบดี สวทก. (ศ. ดร.หนึ่ง เตียอำรุง) คณบดี สวทส. (รศ. ดร. วีระพงษ์ พลนิกรกิจ) คณบดี สวพย. (ผศ. ดร.รวมพร คงกำเนิด) คณบดี สวสธ. (อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์) รองคณบดีฝ่ายบริหาร สววศ. (อ. ดร.สมศักดิ์ ศิวดำรงพงศ์) หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ (ผศ. พญ.พรทิพย์ นิ่มขุนทด) ผู้ช่วย อธก. ด้านพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา (ผศ. พญ.นพร อึ้งอาภรณ์) ผู้ช่วย อธก. ด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล (ผศ. ดร.พนารัตน์ รัตนพานี) และผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (อ. ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์)

cr: SUT Academic Affairs and Internationalisation