ทุน EMST-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562

ด้วยรัฐบาลออสเตรียประกาสรับสมัครแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน EMST-Mach Grants (EMG) – ASEA-UNINET ประจำปี 2562 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในออสเตรีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่

  1. Post-doc Grants (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน
  2. PhD-Grants (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
  3. Sandwich-Grants (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน
  4. Music-Grants (ทุนดนตรี) ระยะเวลาไม่เกิน 9 เดือน

ผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.grants.at หรือ  www.asea-uninet.org/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg โดยต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นที่เว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562