ASEAN

asean

"One Vision, One Identity, One Community"

                   ข้อมูลรายประเทศสมาชิกอาเซียน

1.   บรูไนดารุสซาลาม

ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม มีชื่อเป็นทางการว่า : เนการาบรูไน ดารุสซาลาม

เมืองหลวงคือ : บันดาร์เสรีเบกาวัน

2. กัมพูชา


ประเทศกัมพูชา มีชื่อเป็นทางการว่า : ราชอาณาจักรกัมพูชา

เมืองหลวงคือ : พนมเปญเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศ
3. อินโดนีเซีย

ประเทศอินโดนีเซีย มีชื่อเป็นทางการว่า : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

เมืองหลวงคือ : จาการ์ตา เป็นนครหลวง และเมืองท่าเทียบเรือทันสมัย เป็นศูนย์กลางของธุรกิจธนาคารของประเทศ สมัยที่เคยเป็นอาณานิคมของฮอลันดานั้น จาการ์ตา คือ เมือง “ปัตตาเวีย”
4. ลาว


ประเทศลาว มีชื่อเป็นทางการว่า : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมืองหลวงคือ : เวียงจันทร์
5. มาเลเซีย


ประเทศมาเลเซีย มีชื่ี่อเป็นทางการว่า : สหพันธรัฐมาเลเซีย

เมืองหลวงคือ : กัวลาลัมเปอร์
6. ประเทศพม่า


ประเทศพม่า มีชื่อเป็นทางการว่า : สหภาพพม่า

เมืองหลวงคือ : ย่างกุ้ง
7. ฟิลิปปินส์

ประเทศฟิลิปปินส์ มีชื่อเป็นทางการว่า : สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เมืองหลวงคือ : กรุงมะนิลา ตั้งอยู่บนเกาะลูซอน
8. สิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ มีชื่อเป็นทางการว่า : สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมืองหลวงคือ : สิงคโปร์
9. ไทย

ประเทศไทย มีชื่อเป็นทางการว่า : ราชอาณาจักรไทย

เมืองหลวงคือ : กรุงเทพมหานคร
10. เวียดนาม

ประเทศเวียดนาม มีชื่อเป็นทางการว่า : สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมืองหลวงคือ : กรุงฮานอย

 

แหล่งข้อมูล : บันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ