AIT ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และเอก ณ มทส.

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัชฐ์  บุญครอง รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อ. ดร.ปั้นเจตน์ ธรรมรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยี, อ. ดร.เอกบดินทร์ วินิจกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและการพัฒนา และคุณวิไลลักษณ์ อยู่เปรม เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายประสานงานรัฐบาลไทยจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) ในการมาประชาสัมพันธ์ฺทุนฯ  ภาพข่าว

ภาพ: นางสาวเพ็ญนภา นาคดี
ส่วนประชาสัมพันธ์ มทส.


 

 

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology : AIT) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา จึงขอเชิญนักศึกษา มทส. และผู้สนใจ เข้ารับฟังการประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกของ Asian Instution of Technology ประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่นี่