SUT Global Entrepreneurship Camp 2019

โครงการจัดตั้งสถานพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาร่วมกับศูนย์กิจการนานาชาติ กำหนดจัดกิจกรรม SUT Global Entrepreneurship Camp (SUT-GEC) 2019 ระหว่างวันที่ 20-28 พฤษภาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการสร้างการโอกาสทางธุรกิจและแนวคิดการเป็นเจ้าของกิจการ พัฒนาการรับรู้ปัญหาและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมกิจกรรมจากต่างประเทศ Continue Reading

นักศึกษาจาก University of Victoria, Canada มาเเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา

ในระหว่างวันที่ 4-12 มกราคม 2562 ศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและปฐมนิเทศในการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏบัติงานสหกิจศึกษาในด้านการใช้ชีวิตใน มทส. และในประเทศไทย  ในการนี้ยังได้ประสานงานด้านที่พัก ยานพาหนะ และการแลกเปลี่ยน สนทนาทางด้านภาษากับนักศึกษา มทส. กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก่ Mr.Ramon  Continue Reading