ผู้แทน มทส. รับฟังบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ SIT, Japan

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา ฟั่นเพ็ง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ผศ. ดร.วิภาวี อุสาหะ หัวหน้าสถานพันธกิจสากลสัมพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. ดร.ชิตพงศ์ เวชไธสงค์ อาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมด้วยนักศึกษา มทส. จำนวน 50 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ Shibaura Institute of Technology บรรยายโดย MR. Kenichi Sugimura, Division of Global Initiatives บรรยายผ่านระบบ Zoom