RTG Fellowship

Asian Institute of Technology ประกาศให้ทุนการศึกษาบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ในทุกหลักสูตรของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักวิชาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรและการพัฒนา และสำนักวิทยาการการจัดการ