สรุปกิจกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ปีการศึกษา 2548 (พฤษภาคม 2548 - เมษายน 2549)
แยกตามหน่วยงาน

หน่วยงาน
กิจกรรม
จำนวน/ครั้ง
ศูนย์กิจการนานาชาติ
รายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่

การเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกองค์กร

6
การดูงาน/เจรจาความร่วมมือ ณ ต่างประเทศ
3
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
1
การเป็นสมาชิกองค์กรต่างประเทศ
5
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร
4
การส่งเสริมวัฒนธรรมนานาชาติ
1
กิจกรรมภายใต้ AUAP
3
แขกต่างประเทศเยือน มทส หารือความร่วมมือ
9
ประสานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
1
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

รายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่
การเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศของอาจารย์
8
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
3
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาบรรยาย
4
การดูงาน/การเจรจาความร่วมมือ (การเรียนการสอน/วิจัย)
22
การปฏิบัติงานวิจัย
2
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
4
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร
18
อื่น ๆ
4
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

รายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่
การเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศของอาจารย์
7
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาบรรยาย
3
การดูงาน/การเจรจาความร่วมมือ (การเรียนการสอน/วิจัย)
2
การปฏิบัติงานวิจัย
1
การประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การคัดเลือกนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
3
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร
3
อื่น ๆ
4
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่
การเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศของอาจารย์
23
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
1
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาบรรยาย
5
การดูงาน/การเจรจาความร่วมมือ (การเรียนการสอน/วิจัย)
13
การปฏิบัติงานวิจัย
1
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร
5
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

รายละเอียดกิจกรรม คลิกที่นี่
การเข้าร่วมประชุม/เสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศของอาจารย์
4
การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
1
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศมาบรรยาย
7
การดูงาน/การเจรจาความร่วมมือ (การเรียนการสอน/วิจัย)
5
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/อาจารย์/บุคลากร
3
รวมทั้งสิ้น
189