การเสนอโครงการเข้ารับคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF)

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหนังสือด่วนที่สุดถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการส่งข้อเสนอโครงการเข้ารับการคัดเลือกจากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) โดยขอให้มหาวิทยาลัยเสนอโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นด้านการฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมภายหลังสถานการณ์ COVID-19 และการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อสมัครเข้ารับคัดเลือกจากกองทุน PGTF

เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ สามารถส่งข้อเสนอได้เพียง 1 โครงการ ศูนย์กิจการนานาชาติ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากทุกสำนักวิชาที่ประสงค์เสนอโครงการ ส่งข้อเสนอผ่านศูนย์กิจการนานาชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติ จะนำส่งโครงการไปยัง อว. ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564  และมอบหมายนางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ เป็นผู้ประสานงาน โทรศัพท์ 4145

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://drive.google.com/drive/folders/1_m4nO0mTN-PddNUS6jwHBIr3RHirkqOJ

http://www.g77.org/pgtf/