Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ได้ประกาศรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2018 หรือ Spring 2019) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศ

นักศึกษามทส. ที่สนใจสมัครจะต้องสมัครในระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 05.00 น. และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. ภายในวันที่ 8 มกราคม 2561 และกำหนดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน มทส. หากมีนักศึกษาสมัครมากกว่า 2 คน ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่ http://fulbrightthai.org, https://goo.gl/dXX84h