ทุนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาต่อ ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/2020/recruit-06012563.html