ทุนวิจัยระยะสั้น NRCT-NRF

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ – เกาหลี (NRCT-NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

ลักษณะทุน
1.1 เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปทำวิจัยระยะสั้นร่วมกับนักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี จำนนวนไม่เกิน 3 ทุน
1.2 เป็นทุนที่มีกำหนดระยะเวลา ทุนละ 30 วัน และผู้รับทุนต้องอยู่ทำวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลี ให้ครบ 30 วัน
1.3 เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือ เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกันในอนาคต
1.4 เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยชาวเกาหลี (host) ซึ่งเป็นผู้สมัครขอรับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเอง
สาขาวิชากาารที่รับสมัคร
ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
3.1 มีสัญชาติไทย มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐานการทำงานมั่นคง
3.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
3.3 เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือสถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
3.4 เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัยของ วช.
3.5 มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีในระดับดี
3.6 มีความรู้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการและขอบเขตการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน ซึ่งจะสามารถนำความรู้และประสบการที่ได้จากการทำวิจัยตามที่ได้รับทุนมาใช้ประโยชน์ได้
3.7 ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยตามกำหนดสัญญารับทุนของ วช.
3.8 ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น

การสมัครขอรับทุน
4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ วช.
4.2 ผู้สมัครขอรับทุนต้องจัดทำเอกสารขอรับทุนตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยส่งตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 11 ชุด รวมเป็น 12 ชุด รายละเอียดังนี้
4.2.1 แบบหนังสือนำส่งเอกสารการสมัครขอรับทุน ลงนามโดยผู้สมัคร
4.2.2 แบบหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น
4.2.3 หนังสือเชิญ (Invitation letter) ให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยร่วมชาวเกาหลี (host)
4.2.4 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการภาษาไทย
4.2.5 ใบสมัครขอรับทุนภาษาอังกฤษ (application form)
4.2.6 แผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอโครงการฯ (MS Word) จำนวน 1 แผ่น
4.3 จัดเรียงเอกสารในข้อ 4.2 ตามลำดับหมายเลข 4.2.1-4.2.5 เป็นชุด ๆ ให้เรียบร้อยครบถ้วน และส่งมายัง วช. ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
4.4 การสมัครรับทุนตามประกาศนี้ ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดจากผู้สมัครหรือภายหลังที่ได้มีการตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือตรวจพบว่าเอกสารหรือหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศให้ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร

รายละเอียดในการติดต่อและสถานที่จัดส่งเอกสารสมัครทุน
ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 203 และ 0 2579 2690
โทรสาร 0 2561 3049
(ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น NRCT-NRF)
กำหนดการ
6.1 ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม 2562 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเว้นวันหยุดราชการและถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
6.2 ระยะเวลาทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง เดือนมิถุนายน ถึงเดือนธันวาคม 2562
6.3 ระยะเวลาแจ้งผลพิจารณา ในเดือนเมษายน 2562