นักศึกษา มทส. ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้น ณ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในระหว่างวันที่ 9-22 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้นกับ Hunan University of Humanities, Science and Technology (HUHST) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้งสองสถาบันมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558แล้วนั้น  โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ได้ส่งนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวน 20คน ไปเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาศนักศึกษาได้ประสบการการใช้ชีวิตในต่างประเทศ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์   กิจกรรมประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนด้านภาษา ศิลปวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญๆทางวัฒนธรรมของประเทศจีน

ในโอกาศนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์  บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและนางสาวหทัยกาญจน  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปได้สรุป แนะนำการใช้ชีวิตและการเดินทางไปต่างประเทศเบื้องต้น  ภาพกิจกรรม 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา สาขาวิชา สำนักวิชา รายงานกิจกรรม
i1. นางสาวสุภาวดี  เอการัมย์ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
2. นางสาวศิริวรรณ  ภัทรกูล ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ รายงาน
3. นางสาวชลิตา  ภักดีกิจ ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
4. นางสาวจาริยา ติดมา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการเกษตร รายงาน
5. นางสาวศิริพร  เกิดค้า ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ เทคโนโลยีการเกษตร รายงาน
6. นางสาวณัฐธัญญา  พวงนะที ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
7. นางสาวกฤติพร  พึ่งสมบัติ ปริญญาตรีชั้นปีที่2 วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
8. นางสาวศุภิสรา  จวงจันทร์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ รายงาน
9. นางสาวเบจมาศ  ธรรมฤทธิ์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
10. นางสาวภูชิสสา  จันทร์สุข ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
11. นายธีรพัฒน์  ทวีปรักษา ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
12. นายศตวรรณ  เพ็ชรดิษฐ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
13. นางสาวรัตนาภรณ์  นงนุช ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
14. นายณรัฐวุฒิ  กำลังศิลป์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ยังไม่สังกัดสาขา วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
15. นางสาวกนกนาถ  ใหญ่สว่าง ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
16. นางรัชชกิตติ์  ไชยเชษฐ์ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 วิศวกรรมปิโตรเลียมและเทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
17. นางสาวกัญญาพัชญ์  เสาวโค ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์ รายงาน
18. นางสาวณัฐณิชา  อุตรุณ ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน
19. นายชวิศ  พงศาวกูล ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เคมี วิทยาศาสตร์ รายงาน
20. นายกฤตกร  วงศ์ศรี ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์ รายงาน