TUJP 2018

Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ได้ขอให้ มทส. เสนอชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรม Tohoku University Japanese Program 2018 (TUJP2018) จำนวน 2 คน เพื่อเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น และร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ระยะเวลา 17 วัน โดยนักศึกษาสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกกรม TUJP 2018 เทอม 1 ระหว่างวันที่ 2 – 17 กรกฎาคม 2561 หรือ TUJP2018 เทอม 2 ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2561

นักศึกษาผู้สนใจยื่นเอกสารการสมัครที่ศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://goo.gl/Np9rm7