VIVES University ประเทศเบลเยี่ยมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส.

ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหารจาก VIVES University College ประเทศเบลเยี่ยม เดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับคณะผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

         

ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมได้ไปเยี่ยมชม Nursing Skill Lab อาคารเครื่องมือ 12 และห้องสมุด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา :::  ภาพข่าว :::