กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่นานาชาติ ปีการศึกษา 2562 ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา จากประเทศกัมพูชา ลาว เวียดนาม เมียนมา จีน ไนจีเรีย แทนซาเนีย และภูฏาน รวม 42 คน ซึ่งเข้ามาศึกษาในสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีสังคม วิทยาศาสตร์ และแพทยศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลสำคัญต่าง ๆ สำหรับการใช้ชีวิตในรั้ว มทส. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสารวิธาน อาคารบริหาร  ::: ภาพข่าว :::