Satisfaction Assessment Service Provider

  • แบบประเมินความพึงใจผู้ใช้บริการ ศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ด้านการให้บริการออกหนังสือนำถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางราชการ หนังสือรับรองการขอวีซ่า และการขอวีซ่า )  :: รายละเอียด :::