ขอเชิญนักศึกษามทส. เข้าร่วม STUDENT COMPETITION (ขยายเวลา)

ขยายเวลาส่งผลงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ฟอร์มทีมไม่เกิน 4 คน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ โดยใช้ “Digital Creativity” ในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้

  1. พลังงานสะอาดราคาถูก (Affordable and Clean Energy)
  2. แก้ปัญหาโลกร้อน (Climate Action)
  3. น้ำสะอาดและสุขอนามัย (Clean water and sanitation)
  4. เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities)

จัดโดย World Technology Universities Network (WTUN)

โดยนักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างอิสระ และนำเสนอผลงานผ่านคลิปวิดิโอ ส่งผลงานภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564
https://www.wtu-n.net/student-competition/

ทีมผู้ชนะจะได้ไปนำเสนอผลงานที่ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 19-22 ตุลาคม 2564

ชมตัวอย่างผลงานที่ได้รับรางวัลในปี 2020 ได้ที่ https://www.wtu-n.net/student-competition/2020-2/

หมายเหตุ: ขอให้ทีมนักศึกษาที่สมัครและส่งผลงาน ลงทะเบียนข้อมูลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ของศูนย์กิจการนานาชาติด้วย https://bit.ly/2PMCJoG