ขอเชิญนักศึกษาเข้าแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจําปี 2565

ขอเชิญนักศึกษาเข้าแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจําปี 2565 จัดโดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ โดยจะเป็นการประกวดแบบออนไลน์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาไทยเดินทางไปประกวดสุนทรพจน์ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
– กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา
– อายุระหว่าง 18-30 ปี
– บิดา มารดา และญาติทางสายโลหิตโดยตรงไม่มีสัญชาติจีน และไม่มีภาษาแม่เป็นภาษาจีน

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีความสามารถภาษาจีนและสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน โปรดติดต่อศูนย์กิจการนานาชาติ https://www.facebook.com/sutcia หรือ Email: cia@g.sut.ac.th  ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/37D5XzH