โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

ศูนย์กิจการนานาชาติ ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร Non-Academic Staff Exchange กับ Harbin Engineering University ในระหว่างวันที่ 2-15 มิถุนายน 2562 โดยเข้าศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการของ Harbin Engineering University ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. College of International Cooperative Education (CICE), HEU
  2. Foreign Expert & International Students Apartment
  3. Working Space Building
  4. Facility in HEU

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการมีดังนี้

นางสาวจันทรรัตน์ บุญมาก  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนประชาสัมพันธ์
นางสาวจารุวรรณ คงมั่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา
นางสาวสุชญา ศรีไทย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุรวิวัฒน์

 

รายละเอียดกิจกรรม สามารถดูได้จาก Reflection Report

2019-HEU-StaffExchange-ReflectionReport

 


การคัดเลือกบุคลากรเข้าโครงการ

    

 

ตามที่ศูนย์กิจการนานาชาติประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 นั้น ผลการคัดเลือกผู้ได้รับเข้าร่วมโครงการดังนี้

ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

  1. นางสาวจันทรรัตน์ บุญมาก  ส่วนประชาสัมพันธ์
  2. น.ส.จารุวรรณ คงมั่น           ส่วนกิจการนักศึกษา

ผู้ได้รับคัดเลือกสำรอง ได้แก่ นางสาวสุชญา  ศรีไทย  โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 


ขอเชิญบุคลากร มทส. สมัครเข้าร่วม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University

PR-BEU
  ดาวน์โหลด  หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange ณ Harbin Engineering University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2562 กิจกรรมดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน ประสบการณ์ในด้านวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในต่างประเทศกับหน่วยงานต่างประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา มทส. ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงานต่างประเทศแล้ว ได้แก่ Staff Mobility one week experiences with Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Sebelas Maret (UNS), Indonesia เป็นต้น  ปิดรับสมัครในวันที่ 22 มีนาคม 2562