มทส. เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดกิจกรรม ATU-Net International Staff Week 2022

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นเจ้าภาพร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย Asia Technological University Network (ATU-Net) ในการจัดกิจกรรม ATU-Net International Staff Week 2022 ในรูปแบบเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความสามารถ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ATU-Net International Staff Week 2022

ในการนี้ ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

วันที่ 14 มีนาคม 2565   ผศ.ดร.วิภาวี  อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และนางสาวสุมิตรา  วิไชยคำมาตย์ เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Institutional Management, Internationalisation and Ranking

วันที่ 15 มีนาคม 2565   นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย และผศ.ดร.วิภาวี  อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ นางสาวสุมิตรา  วิไชยคำมาตย์ นางกรณิกาณ์ โชติกลาง และนางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Establishing and Sustaining Partnerships

วันที่ 16 มีนาคม 2565  นางสาวศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน นางสาวสุภาวดี เลิศสิริมงคล ว่าที่ ร.ต.ญ.สาวิตรี เต็มสระน้อย นางสาวสุมิตรา  วิไชยคำมาตย์ นางกรณิกาณ์ โชติกลาง นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ และนางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ Staff and Student Mobility

วันที่ 17 มีนาคม 2565  อ. ดร.มัลลิกา  สังข์สนิท รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ นวัตกรรม และความเป็นผู้ประกอบการ และผศ.ดร.วิภาวี  อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ Visibility and Engagement และนางกรณิกาณ์ โชติกลาง นางสาวสุมิตรา  วิไชยคำมาตย์ และนางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ เข้าร่วมฟังการบรรยาย


ข่าวขอเชิญร่วมกิจกรรม ATU-Net International Staff Week 2022 (ปิดรับสมัคร)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ATU-Net International Staff Week 2022 ในรูปแบบเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. / ลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 สมัครภายในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 

ด้วยเครือข่ายมหาวิทยาลัย Asia Technological University Network (ATU-Net) ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นสมาชิก กำหนดจัดกิจกรรม ATU-Net International Staff Week 2022 ในรูปแบบเสมือนจริง ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความสามารถในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ในหัวข้อ Keynote Sessions ดังต่อไปนี้

วันที่ 14 มีนาคม 2565   Institutional Management, Internationalisation and Ranking
วันที่ 15 มีนาคม 2565   Establishing and Sustaining Partnerships 
วันที่ 16 มีนาคม 2565  Staff and Student Mobility
วันที่ 17 มีนาคม 2565  Visibility and Engagement

ในการนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติ  ขอเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามหัวข้อ Keynote Sessions ที่สนใจผ่าน https://bit.ly/3Ivhoqj  ภายในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2565 
ทั้งนี้ ศูนย์กิจการนานาชาติจะส่งอีเมลแจ้งกลับไปยังผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม หากมีข้อสงสัย โปรดประสานงาน นางสาววชิรา กีรติเพียรเลิศ โทรศัพท์ 4143