ทุน Emst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561

รัฐบาลออสเตรีย ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุน Emst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  1. Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 – 9 เดือน
  2. D. Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
  3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน
  4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนได้ที่ www.grants.at หรือ www.asea-uninet.ort/scholarships-grants/ernst-mach-grant-emg และต้องสมัครออนไลน์เท่านั้นทางเว็บไซต์ www.scholarships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561