นักศึกษา มทส. เข้าร่วมประชุมนานาชาติ 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 at Jiangsu University (JSU), China.

รายชื่อนักศึกษาที่เดินทางไปเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบการบรรยาย ในที่ประชุม The 26th Tri-U) will be held during Oct. 20-24, 2019 at Jiangsu University (JSU), China ดังนี้

1.  นางสาวชุณี หัสรังค์
รหัสนักศึกษา M5870011   ศึกษาหลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย-แผน ก 2  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
2. นางสาวณาตยา ทองพรม
รหัสนักศึกษา M5930050 ศึกษาหลักสูตรพืชศาสตร์-แผน ก 2  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

 

ปิดรับสมัคร

ข่าวประกาศรับสมัคร

The 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium (The 26th Tri-U) will be held during Oct. 20-24, 2019 at Jiangsu University (JSU), China. The 26th Tri-U aims at providing a platform for scholars and students from universities all around the world to present ongoing researches focusing upon five topics, including Population, Food, Energy, Environment & The Belt and Road. It provides opportunities for the delegates to exchange new ideas and establish research relations and to find partners for future collaboration. It also serves to foster communication among universities in a wide variety of areas with a common interest in improving higher education. As for the tentative schedule.

TENTATIVE SCHEDULE
Sunday Oct. 20, 2019
– Arrival and Registration/ Get together /Dinner
Monday, Oct. 21, 2019
– Opening Ceremony/ Plenary Session, Parallel Presentation/ Workshop Orientation /Welcome Party
Tuesday, Oct. 22, 2019
– Excursions
Wednesday, Oct. 23, 2019
– Parallel Presentations/ Workshop Meeting/ Key Persons Meeting/ Farewell Party
Thursday, Oct. 24, 2019
– Workshop Presentation/ Awarding & Closing Ceremony/ Participant Departure

ขอเชิญนักศึกษา มทส. ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ส่งบทคัดย่อ (Abstract) เพื่อเข้าร่วมการประชุม 26th Tri-U International Joint Seminar & Symposium 2019 จัดโดย Jiangsu University สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2562โดยเลือกหนึ่งในห้าหัวข้อ ดังนี้

1. Population
2. Food
3. Energy
4. Environment
5. The Belt and Road

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวน จากมหาวิทยาลัยฯ (ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ อาหาร ที่พัก)

หมดเขตส่งใบสมัครและบทคัดย่อ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร shorturl.at/chopX

ประกาศโดย ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส.