ผู้แทน มทส. เข้าร่วมประชุมนานาชาติ

  

On March 14, 2018, Assoc. Prof. Dr. Sirapat Boonkong, Deputy Director  Miss Sumittra Vichaikam-Mart  and Miss Hataikan TongiareonTogether, staffs of the International Center for International Affairs Suranaree University of Technology, Nakhon Ratchasima to attend the International conferences. “International Cooperation Policies and Strategies in Higher Education Institutions at Naresuan University, Phitsanulok Province.

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 รศ.ดร. ศิรปัฐช์ บุญครอง รองผู้อำนวยการ ศูนย์กิจการนานาชาติ มทส. พร้อมด้วยนางสาวสุมิตรา  วิไชยคำมายต์ และนางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Conference: International Cooperation Policies and Strategies in Higher Education Institutions ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนกลยุทธ์และนโยบายความร่วมมือระดับนานาชาติของหน่วยงาน เข้ารับฟังความรู้และประสบการณ์ว่าด้วยการจัดทำแผนกลยุทธ์และนโยบายความร่วมมือระดับนานาชาติ เพื่อนำไปปรับใช้กับหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม