สถานกงสุลใหญ่ สปป. ลาวเยือน มทส.

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริโชค  จึงถาวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ ให้การต้อนรับท่านกงสุลคมคาย  พระวรชัย พร้อมคณะ จากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ณ จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมาเยือนเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลนักศึกษาจากาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาวที่ศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 10 คน และเพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมืออันดีระหว่างสถานกงสุลใหญ่กับมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2