Four SUT’s students attended CommTech Camp Highlight 2017, Indonesia

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมCommTECH Camp Highlight 2017 ระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2560 ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย  กิจกรรมดังกล่าวนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้มรดกวัฒนธรรมอันหลากหลายของอินโดนีเซีย โดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น เรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี การเต้นรำ อาหารอินโดนีเซีย และเยี่ยมชมเมืองสุรบายา ศูนย์กิจการนานาชาติดำเนินการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 คน ได้แก่

1. นางสาวแสงอรุณ ศรีสูงเนิน

2. นางสาวนวพร ศรีทอง

3.  นายสมพล พรมสำลี และ

4. นางสาวโชติมา กระจ่างเอี่ยม อ่านต่อ