การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศและแนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

01  โครงสร้าง/การแบ่งส่วนงานของศูนย์กิจการนานาชาติ  รายละเอียด 

02  รายนามและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้บริหาร พนักงานศูนย์กิจการนานาชาติ รายละเอียด  

03  อำนาจหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รายละเอียด  
 2. ข้อกำหนดการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ รายละเอียด  
 3. ข้อบังคับการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ รายละเอียด  
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์กิจการนานาชาติ ที่ 567/2566 รายละเอียด
 5. ประกาศการแบ่งส่วนงานศูนย์กิจการนานาชาติ รายละเอียด  
 6. คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  รายละเอียด   
 7. คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รายละเอียด

05 ข้อมูลการติดต่อกับศูนย์กิจการนานาชาติ

 1. เว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ  รายละเอียด  
 2. เว็บไซต์ข้อมูลสำหรับนักศึกษานานาชาติ  รายละเอียด 
 3. เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ "SUT International  Admission" รายละเอียด

06  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ  รายละเอียด  

07 ข้อมูลข่าวสารที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ   รายละเอียด 

08 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

 1. Facebook ศูนย์กิจการนานาชาติ : https://www.facebook.com/sutcia
 2. อีเมลติดต่อศูนย์กิจการนานาชาติ e-mail: cia@g.sut.ac.th
 3. Facebook messenger chat แสดงไว้ในหน้าหลักของเว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ  http://cia.sut.ac.th
 4. เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลสำหรับนักศึกษานานาชาติ http://cia.sut.ac.th/web/InterStudent/index.html

09  แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

 1. Facebook: https://www.facebook.com/sutcia
 2. website: http://cia.sut.ac.th

013 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน “การอำนวยความสะดวกสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ  รายละเอียด  
 2. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน “การอำนวยความสะดวกในการขอหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (VISA) รายละเอียด  
 3. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน “การสำรองที่นักรถบริการเดินทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา สำหรับชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รายละเอียด 
 4.  คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ::รายละเอียด ::
 5. คู่มือการดำเนินการ Tri-University International Joint Seminar and Symposium :: รายละเอียด ::
 6. คู่มือการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น (รับเข้า) :: รายละเอียด ::
 7. คู่มือการดำเนินงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย :: รายละเอียด ::
 8. คู่มือการดำเนินงานการประสานงานรับนักศึกษาทุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency (TICA) :: รายละเอียด ::
 9. แนวทางและแบบการออกหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับนักศึกษา มทส. ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ :: รายละเอียด ::
 10. คู่มือการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางราชการ :: รายละเอียด ::
 11. คู่มือการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำหนังสือขอรับการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับบุคลากร มทส :: รายละเอียด ::
 12. คู่มือการเตรียมการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย) :: รายละเอียด ::
 13. ขั้นตอน/รายละเอียด/แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ และตัวอย่าง MOU :: รายละเอียด ::
 14. คู่มือการติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใกล้สิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลง :: รายละเอียด ::
 15. คู่มือการจัดประชุม E-Meeting :: รายละเอียด ::
 16. คู่มือการใช้ระบบบริหารงานคลัง :: รายละเอียด ::
 17. คู่มือปฏิบัติงานการรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ B-Office :: รายละเอียด ::
 18. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกวัสดุสำนักงานผ่านระบบ MIS :: รายละเอียด ::

015 สถิติการให้บริการงานด้านกิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2565  รายละเอียด    

016 สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียด

017 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 1. ลิงค์รวมการให้บริการ  รายละเอียด   http://cia.sut.ac.th/?page_id=803
 2. ระบบจองรถไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ รายละเอียด 
 3. ระบบสืบค้นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศออนไลน์ (MOU Online)  รายละเอียด  
 4. ระบบติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าในการจัดทำ MOU รายละเอียด  
 5. ระบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ  รายละเอียด  
 6. ระบบขอใช้บริการหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับบุคลากรและนักศึกษาออนไลน์  รายละเอียด
 7. ฐานข้อมูลรายงานกิจกรรมนานาชาติออนไลน์  รายละเอียด  
 8. ข้อมูล สารสนเทศงานด้านกิจการนานาชาติ รายละเอียด
 9. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออนไลน์   รายละเอียด 

029 คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 1. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน   รายละเอียด  
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา บุคลากร ในการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในต่างประเทศ  รายละเอียด  
 3. เจ้าหน้าที่ของศูนย์กิจการนานาชาติปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รายละเอียด   
 4. แนวปฏิบัติตนของบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) รายละเอียด
 5. ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์กิจการนานาชาติ .pdf (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)  รายละเอียด

030 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 1. แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online Complaint Form  
 2. หน้าเว็บไซต์หลักศูนย์กิจการนานาชาติ http://cia.sut.ac.th
 3. Facebook messenger chat bot http://cia.sut.ac.th

031 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากการตรวจสอบประวัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติในเดือนตุลาคม 2536-กุมภาพันธ์ 2565 ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ

032 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

 1. แบบประเมินความพึงใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ให้บริการออกหนังสือนำถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางราชการ หนังสือรับรองการขอวีซ่า และการขอวีซ่า ) รายละเอียด 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ออกหนังสือรับรองการขอวีซ่า สำหรับนักศึกษา มทส. เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ) รายละเอียด  
 3. แบบประเมินการให้บริการนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  รายละเอียด 
 4. แบบประเมินการให้บริการด้านการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565  รายละเอียด  

033  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

 1. มีการประชุมหารือร่วมระหว่างศูนย์กิจการนานาชาติกับนักศึกษานานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่นักศึกษาประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยพัฒนา ปรับปรุง  ในปี 2565 ได้ดำเนินการแล้ว รายละเอียด  
 2. สรุปข้อเสนอแนะและการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กิจการนานาชาติ  Download

สรุปข้อเสนอแนะ2563-2565