การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประกาศและแนวปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

01  โครงสร้าง/การแบ่งส่วนงานของศูนย์กิจการนานาชาติ  รายละเอียด 

02  รายนามและที่อยู่ที่ติดต่อได้ของผู้บริหาร พนักงานศูนย์กิจการนานาชาติ รายละเอียด  

03  อำนาจหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติ

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รายละเอียด  
 2. ข้อกำหนดการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ รายละเอียด  
 3. ข้อบังคับการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ รายละเอียด  
 4. ประกาศการแบ่งส่วนงาน “ศูนย์กิจการนานาชาติ” รายละเอียด  
 5. คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ  รายละเอียด   
 6. คำสั่งแต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รายละเอียด

05 ข้อมูลการติดต่อกับศูนย์กิจการนานาชาติ

 1. เว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ  รายละเอียด  
 2. เว็บไซต์ข้อมูลสำหรับนักศึกษานานาชาติ  รายละเอียด 
 3. เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ "SUT International  Admission" รายละเอียด

06  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ข้อบังคับว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์กิจการนานาชาติ  รายละเอียด  

07 ข้อมูลข่าวสารที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ   รายละเอียด 

08 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

 1. Facebook ศูนย์กิจการนานาชาติ : https://www.facebook.com/sutcia
 2. อีเมลติดต่อศูนย์กิจการนานาชาติ e-mail: cia@g.sut.ac.th
 3. Facebook messenger chat แสดงไว้ในหน้าหลักของเว็บไซต์ศูนย์กิจการนานาชาติ  http://cia.sut.ac.th
 4. เว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลสำหรับนักศึกษานานาชาติ http://cia.sut.ac.th/web/InterStudent/index.html

09  แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน 

 1. Facebook: https://www.facebook.com/sutcia
 2. website: http://cia.sut.ac.th

013 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน “การอำนวยความสะดวกสำหรับจัดทำเอกสารประกอบการจัดทำหนังสือเดินทางราชการ  รายละเอียด  
 2. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน “การอำนวยความสะดวกในการขอหนังสือนำเพื่อขอรับการตรวจลงตรา (VISA) รายละเอียด  
 3. คู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน “การสำรองที่นักรถบริการเดินทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนครราชสีมา สำหรับชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รายละเอียด 
 4.  คู่มือการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ ::รายละเอียด ::
 5. คู่มือการดำเนินการ Tri-University International Joint Seminar and Symposium :: รายละเอียด ::
 6. คู่มือการดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทางวัฒนธรรมระยะสั้น (รับเข้า) :: รายละเอียด ::
 7. คู่มือการดำเนินงานโครงการศึกษาวัฒนธรรมไทยท้องถิ่นในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย :: รายละเอียด ::
 8. คู่มือการดำเนินงานการประสานงานรับนักศึกษาทุนกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency (TICA) :: รายละเอียด ::
 9. แนวทางและแบบการออกหนังสือรับรองการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับนักศึกษา มทส. ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ :: รายละเอียด ::
 10. คู่มือการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำหนังสือเดินทางราชการ :: รายละเอียด ::
 11. คู่มือการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการทำหนังสือขอรับการตรวจลงตรา (VISA) สำหรับบุคลากร มทส :: รายละเอียด ::
 12. คู่มือการเตรียมการต้อนรับอาคันตุกะต่างประเทศ (ระดับมหาวิทยาลัย) :: รายละเอียด ::
 13. ขั้นตอน/รายละเอียด/แบบเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน/สถาบันในต่างประเทศ และตัวอย่าง MOU :: รายละเอียด ::
 14. คู่มือการติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการใกล้สิ้นสุดระยะเวลาตามข้อตกลง :: รายละเอียด ::
 15. คู่มือการจัดประชุม E-Meeting :: รายละเอียด ::
 16. คู่มือการใช้ระบบบริหารงานคลัง :: รายละเอียด ::
 17. คู่มือปฏิบัติงานการรับ-ส่งเอกสารผ่านระบบ B-Office :: รายละเอียด ::
 18. คู่มือปฏิบัติงานการเบิกวัสดุสำนักงานผ่านระบบ MIS :: รายละเอียด ::

015 สถิติการให้บริการงานด้านกิจการนานาชาติ ปีการศึกษา 2565  รายละเอียด    

016 สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียด

017 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

 1. ลิงค์รวมการให้บริการ  รายละเอียด   http://cia.sut.ac.th/?page_id=803
 2. ระบบจองรถไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำหรับนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ รายละเอียด 
 3. ระบบสืบค้นข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศออนไลน์ (MOU Online)  รายละเอียด  
 4. ระบบติดตาม ตรวจสอบความคืบหน้าในการจัดทำ MOU รายละเอียด  
 5. ระบบบันทึกข้อมูลกิจกรรมนานาชาติ  รายละเอียด  
 6. ระบบขอใช้บริการหนังสือเดินทางและวีซ่าสำหรับบุคลากรและนักศึกษาออนไลน์  รายละเอียด
 7. ฐานข้อมูลรายงานกิจกรรมนานาชาติออนไลน์  รายละเอียด  
 8. ข้อมูล สารสนเทศงานด้านกิจการนานาชาติ รายละเอียด
 9. ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีออนไลน์   รายละเอียด 

029 คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 1. กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน   รายละเอียด  
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา บุคลากร ในการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในต่างประเทศ  รายละเอียด  
 3. เจ้าหน้าที่ของศูนย์กิจการนานาชาติปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  รายละเอียด   
 4. แนวปฏิบัติตนของบุคลากรศูนย์กิจการนานาชาติตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต (ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564) รายละเอียด
 5. ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในความดูแลของศูนย์กิจการนานาชาติ .pdf (ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564)  รายละเอียด

030 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 1. แบบฟอร์มการแจ้งเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ Online Complaint Form  
 2. หน้าเว็บไซต์หลักศูนย์กิจการนานาชาติ http://cia.sut.ac.th
 3. Facebook messenger chat bot http://cia.sut.ac.th

031 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

จากการตรวจสอบประวัติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ศูนย์กิจการนานาชาติในเดือนตุลาคม 2536-กุมภาพันธ์ 2565 ยังไม่พบข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ

032 ช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์

 1. แบบประเมินความพึงใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ให้บริการออกหนังสือนำถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือเดินทางราชการ หนังสือรับรองการขอวีซ่า และการขอวีซ่า ) รายละเอียด 
 2. แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (ออกหนังสือรับรองการขอวีซ่า สำหรับนักศึกษา มทส. เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ) รายละเอียด  
 3. แบบประเมินการให้บริการนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565  รายละเอียด 
 4. แบบประเมินการให้บริการด้านการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565  รายละเอียด  

033  แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

 1. มีการประชุมหารือร่วมระหว่างศูนย์กิจการนานาชาติกับนักศึกษานานาชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสิ่งที่นักศึกษาประสงค์จะให้มหาวิทยาลัยพัฒนา ปรับปรุง  ในปี 2565 ได้ดำเนินการแล้ว รายละเอียด  
 2. สรุปข้อเสนอแนะและการนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการให้บริการของศูนย์กิจการนานาชาติ  Download

สรุปข้อเสนอแนะ2563-2565