SUT 2019 ISAN-ASEAN+ Culture Festival

“SUT 2019: ISAN-ASEAN+ Culture Festival” เสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติใน มทส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับ ศูนย์กิจการนานาชาติ จัดกิจกรรม “SUT 2019: ISAN-ASEAN+ Culture Festival” งานแสดงวัฒนธรรมอีสานและอาเซียน เสริมสร้างบรรยากาศนานาชาติในมหาวิทยาลัย ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เผยว่า “มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนและความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสู่สากล มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและภูมิภาคอาเซียน กำหนดมาตรการและแนวทางให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมอาเซียนมากขึ้น รวมถึงส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยให้เพิ่มมากขึ้น สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยขณะนี้”

อาจารย์ ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มทส. กล่าวด้วยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีถือได้ว่ามีความหลากหลายด้านวัฒนธรรม เนื่องจากเปิดรับนักศึกษากลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเปิดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาญี่ปุ่นและภาษาเกาหลี ทั้งนี้ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้ร่วมมือกับศูนย์กิจการนานาชาติ นักศึกษาต่างชาติในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน นักศึกษาจีน ชมรมภาษาญี่ปุ่น และชมรมภาษาเกาหลี จัดกิจกรรม “SUT 2019: ISAN-ASEAN+ Culture Festival” ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 5 เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนพลัส ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแต่งกายประจำชาติ อาหารและเครื่องดื่มของแต่ละประเทศ การตอบคำถามจากนิทรรศการและตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน เกิดบรรยากาศความเป็นนานาชาติภายในรั้วมหาวิทยาลัย”  ::: ภาพข่าว :::

cr:  Suranaree University of Technology