Contact with CIA during WFH

According to the announcement of Suranaree University of Technology Re: Measures and surveillance of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) (No. 15) outbreak will be provided to workers working from Home from August 29, 2021 until further notice. There will be at least one CIA staff in during office hours.

การติดต่อศูนย์กิจการนานาชาติในช่วง WFH

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) จึงให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานในช่วงระยะเวลาตังกล่าว ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ทุกวันทำการ