นักศึกษาจาก Akita University ทำวิจัย ณ มทส.

นักศึกษาจาก Akita University ทำวิจัย ณ มทส.Asst. Prof.Takagai Junko, lecturers Ms. Natsuha Meguro and  Ms. Yuina Ozeki, Student เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมหาราช ศูนย์การแพทย์ดอนพะไล โรงพยาบาล สต.พะโค และทัศนศึกษาปราสาทหินพิมาย ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยนางสาวหทัยกาญน์  ทองเจริญ ได้อำนวยความสะดวกให้ข้อมูลการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี