ผู้บริหารจาก Institut National Polytechique de Toulouse, France เยือน มทส.

ในระหว่างวันที่29-30 ตุลาคม 2562 Professor Jean Kallerhoff, Director of International Relational Toulouse INP-ENSAT, Institut National Polytechique de Toulouse สาธารณรัฐฝรั่งเศส เดืนทางมาเยือนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อหารืแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ รายละเอียดการเยือนดังปรากฎในกำหนดการ

ประมวลภาพกิจกรรม

20191115101244415