นักศึกษา มทส. เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นักศึกษา มทส. ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 จำนวน 4 คน เดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรม

CommTECH Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562  ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย

1. นายอุทัย พันธเสน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยา
2. นางสาววิภาวี มั่นพรม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
3. นางสาวลลิตา วีราชัย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมธรณี
4. นายณัฐพล อุทุมพิรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

Report:

Commtech-2019-Report-Lalita

 

TRAVEL_indo_wipahwee

 

CommTECH_presented_by_Natthaphol

 

eastjava

— ปิดรับสมัคร —–

รับสมัครนักศึกษามทส. เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019

ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม CommTECH Camp Highlight 2019 ระหว่างวันที่ 8-19 กรกฎาคม 2562  ณ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย นักศึกษาที่สนใจสมัครส่งเอกสารการสมัครที่ศูนย์กิจการนานาชาติ  ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 กำหนดวันสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมและใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2FxBkem

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์จากสำนักวิชาต่าง ๆ มาเป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม 123 อาคารวิชาการ 2

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.เขมวิทย์ จันต๊ะมา  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี หัตถกรรม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี เนียมสกุล สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  4. อาจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา  สำนักวิชาสาธารณสุข