แบบประเมินความพึงใจผู้ใช้บริการศูนย์กิจการนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 (ออกหนังสือรับรองการขอวีซ่า สำหรับนักศึกษา มทส. เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ )