CIA Board Members

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์กิจการนานาชาติ  (.pdf)

2021-1-7-CIA-BoardMembers

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2564