การติดต่อศูนย์กิจการนานาชาติในช่วง WFH

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง  มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 15) จึงให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ในการนี้ศูนย์กิจการนานาชาติขอประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อประสานงานในช่วงระยะเวลาตังกล่าว ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานอย่างน้อย 1 คน ทุกวันทำการ