Visa exemptions for entry into Saudi Arabia are granted for Official passports, Diplomatic passports, and Special passports

การยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าประเทศซาอุดีอาระเบีย

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ-เรื่อง-การมีผลใช้บังคับของบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบา_compressed

ยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางพิเศษ เท่านั้น และโปรดแจ้งกระทรวงการต่างประเทศล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ก่อนวันเดินทาง