การแปลเอกสารด้วย MS Word และตรวจสอบไวยากรณ์ด้วย Grammarly

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์กิจการนานาชาติ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี  อุสาหะ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานานาชาติ และนางกรณิกาณ์  โชติกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์การแปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม MS Word และตรวจสอบไวยากรณ์การแปลด้วยโปรแกรม Grammarly ผ่านระบบ Zoom โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน มทส. เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนจำนวน 71 ท่าน  เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์