ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นของศูนย์กิจการนานาชาติ

 

Kindly answer the questionnaire on Center for International Affairs’ services to help develop and improve CIA’s services and performances to support the SUT internationalization.
Your opinion and suggestions make a difference! https://goo.gl/tGVH4t

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานศูนย์กิจการนานาชาติ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์กิจการนานาชาติ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมความเป็นสากลของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลิงค์แบบสำรวจ https://goo.gl/tGVH4t  ศูนย์ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ และทุกคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการดำเนินงานของศูนย์ต่อไปV