SUT Non-Academic Staff Exchange with UNS, Indonesia

SUT Non-Academic Staff Exchange with Universitas Sebelas Maret (UNS), Indonesia on March 10-23, 2019 at

  

::: Photo gallery :::


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน ณ Universitas Sebelas Maret (UNS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10-23 มีนาคม 2562

  1. นางวาสนา  คลังกูล  หัวหน้างานธุรการ  ส่วนอาคารและสถานที่
  2. นางสาวธนาภรณ์  พงษ์สิน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา 


 

กำหนดวันสอบสัมภาษณ์

ศูนย์กิจการนานาชาติได้กำหนดวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 14.00น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสารวิกรม อาคารบริหาร ขอให้ผู้ส่งเอกสารการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวันและเวลาดังกล่าว


ข่าวการเปิดรับสมัคร

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Non-Academic Staff Exchange เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทำงาน ณ Universitas Sebelas Maret (UNS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 10-23 มีนาคม 2562  กำหนดส่งเอกสารการสมัครภายในวันที่ 22 มกราคม 2562 รายละเอียดดังปรากฎด้านล่าง

หนังสือยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดาวน์โหลดได้ที่ http://web.sut.ac.th/cia/Document/ConsentForm-UNS.pdf

PR
Download