ขอแสดงความยินดีแก่พนักงานผู้ที่สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับ

ขอแสดงความยินดีกับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปที่ได้คะแนนสูงสุดในการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้จัด โครงการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ประจําปี พ.ศ. 2561 ของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป เพื่อให้เกิดความตื่นตัวด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดสอบเมื่อในวันที่ 6 และวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องหน่วยการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง (FLRU) มีพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ เข้าร่วมสอบวัดความรู้จาก 23 หน่วยงาน รวมจำนวน 89 คน โดยใช้ข้อสอบ Oxford Online Placement Test วัดผลโดยอ้างอิงจาก The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาของสหภาพยุโรป แบ่งออกเป็น 3 ระดับใหญ่ๆ ได้แก่ 1. ระดับผู้ใช้ภาษาเบื้องต้น ได้แก่ ระดับ A1 และ A2  2. ระดับผู้ใช้ภาษาเอกเทศ ได้แก่ ระดับ B1 และ B2 และ 3. ระดับผู้ใช้ภาษาระดับความสามารถขั้นสูง ได้แก่ ระดับ C1 และ C2

ผลการจัดสอบ มีพนักงานสอบได้ในระดับ A1 จำนวน 37 คน, ระดับ A2 จำนวน 31 คน, ระดับ B1 จำนวน 14 คน และ B2 จำนวน 7 คน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เห็นควรมอบรางวัลสำหรับผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละระดับตั้งแต่ระดับ A2 ขึ้นไป จำนวน 3 ราย ดังนี้

1. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ในระดับ A2 ได้แก่
              นางขวัญแก้ว เทพวิชิต ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

         1. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ในระดับ A2 ได้แก่
              นางขวัญแก้ว เทพวิชิต ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

3. ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด ในระดับ B2 ได้แก่
              นางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ

 

cr: http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20181002