เชิญนักศึกษามทส. สมัครเข้าเสนอบทความในที่ประชุม 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เจ้าภาพจัดประชุม 25th Tri-University International Joint Seminar & Symposium 2018” ระหว่างวันที่ 4-8 พฤศจิกายน 2561 เชิญชวนให้ มทส. ส่งนักศึกษา เข้าร่วมการประชุม เพื่อเสนอบทความจากงานวิจัย ในหัวข้อPopulation, Food, Energy and Environment to Sustainable Society ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

โดยมหาวิทยาลัยเจ้าภาพและ มทส. จะรับผิดชอบค่าใช้ต่างๆ ระหว่างการประชุม เช่น ค่าที่พัก อาหาร เอกสารการประชุม (proceedings) และ ค่าใช้จ่ายทัศนศึกษาในระหว่างการประชุม และค่าเดินทางระหว่าง มทส.- มช. -มทส.

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) อยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถร่วมกิจกรรมทางวิชาการ สังคม และวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติอื่นๆได้ และจะต้องยังคงมีสถานะเป็นนักศึกษาในขณะที่เดินทางไปร่วมประชุมด้วย

นักศึกษา มทส. ที่สนใจ โปรดศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก http://tri-u2018.eng.cmu.ac.th/

การส่งใบสมัคร:

1.ขอให้นักศึกษาที่สนใจติดต่อสอบถามสำนักวิชาที่กำลังศึกษา และส่งใบสมัครพร้อมด้วยบทสรุปคัดย่อของบทความที่จะนำเสนอไปยังสำนักวิชาตามที่สำนักวิชากำหนด เพื่อให้สำนักวิชาพิจารณาคัดเลือกในเบื้องต้นก่อนส่งให้ศูนย์กิจการนานาชาติ

  1. ศูนย์กิจการนาชาติกำหนดให้สำนักวิชาส่งใบสมัครพร้อมบทสรุปคัดย่อภายในวันที่ 2 กรกฎาคม2561 เพื่อจัดสอบสัมภาษณ์ต่อไป กำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้)
  2. มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนดให้ มทส. ส่งรายชื่อนักศึกษา พร้อมใบสมัคร และบทสรุปคัดย่อภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

สอบถามข้อมูลได้ที่นางมัณฑนา ทยาธรรม ศูนย์กิจการนานาชาติ โทรศัพท์ 4143