นักศึกษาจากประเทศออสเตรียมาปฏิบัติงานวิจัย ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

Mr. Stefan Kohl, Miss Magdalena Germ จาก University of Natural Resources and life scienceand และ Miss Lena Czeloth จาก Universitaet fuer bodenkultur Wien ประเทศออสเตรียเดินทางปฏิบัติงานวิจัย ณ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภายใต้การกำกับดูแลโดย ศ. ภกญ. ดร.มณฑารพ ยมาภัย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ในการนี้ นางสาวหทัยกาญจน์  ทองเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติได้ปฐมนิเทศแนะนำการใช้ชีวิตใน มทส. สถานที่ต่าง ๆ ที่ควรทราบ และงานบริการต่าง ๆ ที่ศูนย์ฯอำนวยความสะดวกให้ในขณะอยู่ในมหาวิทยาลัย