นักศึกษาจาก University of Michigan มาแลกเปลี่ยนวิชาการ ณ มทส.

ในระหว่างวันที่ 18-30 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Michigan โดยมีนักศึกษาจาก University of Michigan, Ann Arbor จำนวน 5 คน และอาจารย์ 1 คน ร่วมฝึกภาคปฏิบัติร่วมกับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา 706403 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกันอีกด้วย