ข้อมูล/นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ข้อมูลการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คลิก
  2. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) และคณะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลประจำหน่วยงาน คลิก
  3. นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลศูนย์กิจการนานาชาติ คลิก
  4. ประกาศเรื่องมาตรการการเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการศูนย์กิจการนานาชาติ  คลิก 
  5. แบบฟอร์มขอข้อมูลในภารกิจศูนย์กิจการนานาชาติ คลิก

ระบบรับคำร้องขอใช้สิทธิสำหรับเจ้าของข้อมูล

  1. ระบบรับร้องคำขอใช้สิทธิ/ตรวจสอบผลการขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คลิก

Personal Data Privacy Policy

  1. Personal Data Privacy Policy of the Center for International Affairs click
  2. Announcement for Center for International Affairs Measures to Access Personnel data  click 
  3. Request form for the Center for International Affairs Information click (in process)