นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

  1. นโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลศูนย์กิจการนานาชาติ คลิก
  2. ประกาศเรื่องมาตรการการเข้าถึงข้อมูลผู้รับบริการศูนย์กิจการนานาชาติ  คลิก 
  3. แบบฟอร์มขอข้อมูลในภารกิจศูนย์กิจการนานาชาติ คลิก

Personal Data Privacy Policy

  1. Personal Data Privacy Policy of the Center for International Affairs click
  2. Announcement for Center for International Affairs Measures to Access Personnel data  click 
  3. Request form for the Center for International Affairs Information click (in process)