มทส. มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่อธิการบดี Shibaura Institute of Technology (SIT)

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี และ รองศาสตราจารย์ ร.อ. ดร.กนต์ธร ชำนิประศาสน์ คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมในพิธีมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) แก่ ศาสตราจารย์ ดร. มาซาโตะ มุราคามิ (Professor Masato Murakami) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีชิบะอุระ (Shibaura Institute of Technology, SIT)

ศาสตราจารย์ ดร. มาซาโตะ มุราคามิ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโทด้าน Material Science ใน ค.ศ. 1979 และ ค.ศ. 1981 ตามลำดับ และระดับปริญญาเอก ด้านวิศวกรรมวัสดุ ใน ค.ศ. 1984 จากมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านตัวนำยิ่งยวด โดยมีประสบการณ์ในงานด้านวิชาการและการวิจัยมากกว่า 30 ปี มีผลงานวิจัยเผยแพร่มากกว่า 3,000 เรื่อง ได้รับการอ้างอิงมากกว่า 24,500 ครั้ง และมีค่า H-index 58

สำหรับผลงานด้านการบริหารวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. มาซาโตะ มุราคามิ เป็นผู้บุกเบิกให้เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน (South East Asia Technology University Consortium, SEATUC) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งการให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา และการประชุมวิชาการนานาชาติ อาทิ การประชุม SEATUC Symposium การประชุม Global Technology Initiatives (GTI) Consortium และการจัดค่าย Global Problem-Based Learning (gPBL) เป็นต้น

ด้วยเกียรติคุณและผลงานที่เกิดจากความรู้ความสามารถ กอปรกับความอุทิศแรงกายแรงใจ และความทุ่มเทในการพัฒนางานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) แก่ ศาสตราจารย์ ดร.มาซาโตะ มุราคามิ เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

(ข่าวโดย: ผู้ช่วยอธิการบดีด้านพัฒนาการเรียนการสอนและความเป็นสากล
ภาพโดย: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล)
credit: SUT Academic Affairs and Internationalisation