รับสมัครนักศึกษา มทส. เข้าร่วมโครงการ Thailand Short Course 2019

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมโครงการหลักสูตรระยะสั้น (Thailand Short Course 2019) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562

โครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2562 มทส. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานบันอุดมศึกษาไทย 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และมหาวิทยาลัยสยาม จัดกิจกรรมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2562 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอเมริกันได้มีโอกาสเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมร่วมกับตัวแทนนักศึกษาชาวไทย สถาบันละ 2 คน โดยเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยผ่านแนวความคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการศึกษาดูงานและการทำกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นนักศึกษามทส. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-3 ทุกสาขาวิชา
2. สัญชาติไทย
3. สุขภาพแข็งแรง
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เปิดกว้าง ยอมรับความต่าง ยินดีเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ
6. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร Thailand Short Course 2019 ออนไลน์ที่ https://goo.gl/forms/NyfX9KtTCTjO0arv2
2. รวบรวมเอกสารประกอบการสมัครและนำส่งที่ศูนย์กิจการนานาชาติ อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
1. สำเนาบัตรนักศึกษา
2. ใบรับรองผลการการเรียน (transcript)
3. เรียงความภาษาอังกฤษความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 หัวข้อ “Why do I want to participate in Thailand Short Course 2019”
4. จดหมายแนะนำตัวจากอาจารย์ที่ปรึกษา (recommendation letter )

กำหนดการรับสมัคร
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2562
2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษโดยคณะกรรมการในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม C2-123 อาคารวิชาการ 2 ชั้น 1 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
3. ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา มทส. จำนวน 2 คน (ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 2) และรายชื่อสำรอง จำนวน 1 คน ในวันที่ 11 มีนาคม 2562

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ประสานงานนางสาวหทัยกาญจน์ ทองเจริญ (พี่ตี้) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์กิจการนานาชาติ
โทร 044-224145 e-mail hataikan@sut.ac.th  Facebook Cia Sut

ประชาสัมพันธ์โดย ศูนย์กิจการนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี